Przejdź do treści

Uslugi

Biuro Rzeczoznawców i Biegłych z zakresu Budownictwa w zakresie technologii robót  budowlanych, konstrukcji budowlanych, prawa budowlanego oferuje:

 • opinie techniczne,
 • ekspertyzy budowlane,
 • ekspertyzy i opinie przedsądowe,
 • orzeczenia, raporty i analizy prawno-budowlane.
 • oceny stanu technicznego wszelkich budynków projektów obiektów budowlanych,
 • oceny projektów budowlanych, konstrukcyjnych,
 • badanie awarii i uszkodzeń budynków i budowli,
 • analizę uszkodzeń na szkodach górniczych,
 • diagnostykę budowlaną,
 • kwalifikację robót budowlanych, inwestycyjnych i remontowych,
 • naprawę wadliwie wykonanych robót budowlanych: przygotowawczych, wykończeniowych, konstrukcyjnych,
 • wycenę robót budowlanych,
 • kosztorysy budowlane, ustalenie wartość robót do odszkodowania,
 • odszkodowania za wadliwie wykonane roboty budowlane,
 • kwalifikacje budynków i budowli,
 • podziały budynków,
 • wydzielenie samodzielnych lokali mieszkalnych i usługowych.
 • świadectwa energetyczne,
 • charakterystyki energetyczne,
 • raporty w zakresie inwestycji budowlanych,
 • monitoring budów i inwestycji,
 • odbiory techniczne budynków,
 • występowanie przed Nadzorem Budowlanym,
 • prowadzenie spraw,
 • koreferaty ekspertyz, opinii inżynierów, rzeczoznawców i biegłych z zakresu budownictwa,
 • budynki, budowle, mieszkania, budynki wielorodzinne, osiedla mieszkaniowe,
 • lokale mieszkalne,
 • wszelkie elementy konstrukcyjne i budowlane: fundamenty, ściany, stropy, dachy,izolacje termiczne i przeciwwilgociowe,
 • drogi i sieci zewnętrzne,
 • projekty, ocenę projektów i rozwiązań technicznych,
 • technologię robót budowlanych,
 • naprawę uszkodzeń budynków wynikających z oddziaływań górniczych i sejsmicznych,
 • realizację inwestycji budowlanych,
 • odpowiedzialność zawodową,
 • procedury administracyjne,
 • operaty Szacunkowe,
 • wycenę nieruchomości,
 • ekspertyzy PPOŻ.

1. Ekspertyzy budowlane, raporty, analizy:

 • ekspertyzy budowlane, orzeczenia budowlane, opinie techniczne, badania i oceny stanu technicznego, diagnostyka konstrukcji, materiałów budowlanych, ocena wadliwie wykonanych prac budowlanych, konstrukcyjnych, wykończeniowych, remontowych,
 • w zakresie projektowania i wykonawstwa, roboty wykończeniowe i ogólnobudowlane, konstrukcyjne,
 • roboty konstrukcyjno-inżynieryjne ocena i badanie stanu technicznego w zakresie dróg, typowych przepustów i mostów, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych,
 • roboty instalacyjno-inżynieryjnych ocena i badanie stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu.

2. Analizy i raporty w zakresie:

 • badanie zastosowanych materiałów budowlanych, wykonywanie badań elementów konstrukcyjnych betonu i drewna, atestów, świadectw dopuszczenia etc.,
 • badanie konstrukcji budynków żelbetowych, stalowych, drewnianych,
 • prawidłowości, jakości zgodności z warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych i remontowych,
 • zgodności wykonania projektów i robót budowlanych z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i budowlanej,
 • oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych,
 • przyczyn uszkodzeń, awarii, katastrof budowlanych,
 • przeglądów okresowych, kontroli technicznej obiektów budowlanych,
 • dokumentów formalno-prawnych w zakresie Prawa Budowlanego, Norm Budowlanych, Warunków Technicznych,
 • sprawdzeń, koreferatów do opinii wykonywanych przez biegłych sadowych, rzeczoznawców, projektantów, osób pełniących samodzielne funkcje techniczne,
 • prowadzenia budów przez kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego.

3. Przeglądy i kontrole.

Przeglądy okresowe, kontrole techniczne budynków, budowli, obiektów budowlanych sieci lokali mieszkalnych odbiory techniczne zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane :

 • okresowe kontrole, co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • okresowe kontrole, co najmniej raz na 5 lat, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 • wyłączenie z użytkowania obiektów,
 • odbiory końcowe, przywrócenie do użytkowania,
 • wadliwości przeglądów, odbiorów etc..

4. Opinie przedsądowe:

 • robót budowlanych, wykończeniowych i ich technologii, w szczególności w zakresie izolacji, dachów, fundamentowania,
 • budowy obiektów i konstrukcji budowlanych,
 • zgodności wykonania robót budowlanych z umową i zasadami sztuki budowlanej,
 • nawierzchni drogowych z kostki brukowej,
 • sprawowanego nadzoru budowlanego,
 • oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenia uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • analizy błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów z nim związanych,
 • weryfikacji zasadności roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych.

5. Opinie w sprawach techniczno-prawnych i podatkowych.

 • kwalifikacja obiektów budowlanych, budowli, budynków, urządzeń technicznych, części składowych, odłączanie zgodnie z art. 3 Ustawy Prawo Budowlane oraz art. 47 § 2 Kodeksu Cywilnego,
 • kwalifikacja obiektów budowlanych jako środków trwałych dla organów podatkowych, wydziałów finansowych, przedsiębiorstw,
 • orzecznictwo w zakresie spraw prawno-budowlanych,
 • postępowania administracyjne Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, błędy proceduralne, zasadność postępowań właściwość podstaw prawnych  prowadzenia postępowań,
 • postępowania w sprawie samowoli budowlanej, użytkowania obiektów bez stosownych zgłoszeń, zawiadomień i decyzji administracyjnych, opłat administracyjnych,
 • odwołania od decyzji PINBUD.