OFERTA

Biuro Rzeczoznawców Budowlanych wykonuje w zakresie technologii robót budowlanych, konstrukcji budowlanych, prawa budowlanego:

Ekspertyzy budowlane, raporty, analizy.

ekspertyzy budowlane, orzeczenia budowlane, opinie techniczne, badania i ocena stanu technicznego diagnostyka konstrukcji ,materiałów budowlanych, ocena wadliwie wykonanych prac budowlanych konstrukcyjnych, wykończeniowych, remontowych.

w zakresie projektowania i wykonawstwa, roboty wykończeniowe i ogólno budowlane, konstrukcyjne

roboty konstrukcyjno-inżynieryjne ocena i badanie stanu technicznego w zakresie dróg, typowych przepustów i mostów, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych

roboty instalacyjno-inżynieryjnych ocena i badanie stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu

Analizy i raporty w zakresie:

badanie zastosowanych materiałów budowlanych, wykonywanie badań elementów konstrukcyjnych betonu i drewna, atestów, świadectw dopuszczenia etc.

badanie konstrukcji budynków żelbetowych, stalowych, drewnianych

prawidłowości, jakości zgodności z warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych i remontowych,

zgodności wykonania projektów i robót budowlanych z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i budowlanej,

oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych,

przyczyn uszkodzeń, awarii, katastrof budowlanych,

przeglądy okresowe ,kontrola techniczna obiektów budowlanych,

dokumentów formalno-prawnych w zakresie Prawa Budowlanego, Norm Budowlanych, Warunków Technicznych

sprawdzenie, koreferaty do opinii wykonywanych przez biegłych sadowych, rzeczoznawców, projektantów,osób pełniących samodzielne funkcje techniczne

ocena prowadzenia budów przez kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego

Przeglądy i kontrole.

przeglądy okresowe, kontrole techniczne budynków, budowli, obiektów budowlanych sieci, lokali mieszkalnych odbiory techniczne zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane :

okresowe kontrole, co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

okresowe kontrole, co najmniej raz na 5 lat, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

wyłączenie z użytkowania obiektów

odbiory końcowe, przywrócenie do użytkowania

wadliwości przeglądów ,odbiorów etc.

Opinie przed sądowe.

robót budowlanych, wykończeniowych i ich technologii, w szczególności w zakresie izolacji, dachów, fundamentowania,

budowy obiektów i konstrukcji budowlanych,

zgodności wykonania robót budowlanych z umową i zasadami sztuki budowlanej,

nawierzchni drogowych z kostki brukowej,

sprawowanego nadzoru budowlanego,

oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenia uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,

analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,

kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,

analizy błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów z nim związanych,

weryfikacji zasadności roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych,

Opinie w sprawach techniczno-prawnych i podatkowych.

kwalifikacja obiektów budowlanych ,budowli ,budynków, urządzeń technicznych, części składowych, odłączanie zgodnie z art. 3 Ustawy Prawo Budowlane oraz art. 47 § 2 Kodeksu Cywilnego.

kwalifikacja obiektów budowlanych jako środków trwałych dla organów podatkowych,wydziałów finansowych, przedsiębiorstw.

orzecznictwo w zakresie spraw prawno-budowlanych

postępowania administracyjne Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, błędy proceduralne, zasadność postępowań właściwość podstaw prawnych prowadzenia postępowań

postępowania w sprawie samowoli budowlanej, użytkowania obiektów bez stosownych zgłoszeń, zawiadomień i decyzji administracyjnych ,opłat administracyjnych

odwołania od decyzji PINBUD.

Dlaczego My?

ZADAJ PYTANIE

Masz pytanie.  Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji. Wyślij a my odpowiemy w jak najkrótszym terminie.

TELEFON BIUROWY

32 623 00 49

TELEFON RZECZOZNAWCY

602 326 161

GODZINY PRACY

7:00 – 16:00

OFFICE LINE

1.800.555.6789

EMERGENCY

1.800.555.0000

WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm

Nursing Research Paper Writing Service

An online nursing writing service might be the best choice if you’re stuck in the center nursing paper help of your nursing research document. You’ll be able to rest assured that the essay you are provided meets all requirements and excellent quality. It is also guaranteed to not be plagiarized and distinctive, which is essential for every paper. Numerous nursing paper writing services are even able to proofread the completed work on your behalf at no extra cost.